logo
O nás Technický dozor investora Naše
služby
Reference Fotogalerie Aktuality Napište
nám
Kontakt
dozorovane_stavby
     Technický dozor investora

(dále též jen TDI), označovaný i pojmem technický dozor stavebníka (viz zákon č. 183/2006 Sb.) je v současnosti sice všeobecně užívaný pojem, ale současnými obecně závaznými předpisy není pojem technický dozor definován a nepatří, v České republice, mezi vybrané činnosti ve výstavbě. Dříve byla činnost TDI upravena, dnes již neplatnou "vyhláškou Státní arbitráže Československé socialistické republiky č.104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací".

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanovuje povinnost stavebníka zajistit technický dozor stavebníka (investora) nad dodavatelsky prováděnou stavbou je-li, i byť jen částečně, financována z veřejného rozpočtu (§ 152 odst. 4 cit. zákona). Jedná se o veřejnou finanční výpomoc, tzn. dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu jiných právnických osob uvedených v písmenu a), státního fondu, státních finančních aktiv, dále státní záruky, finanční podpora poskytnutá formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraničí poskytnuté na základě mezinárodních smluv nebo k plnění úkolů veřejné správy, finanční prostředky z výnosu prodeje majetku v privatizaci poskytnuté Fondem národního majetku nebo Ministerstvem financí (§ 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole). Účelem tohoto opatření je, aby výstavba s použitím veřejných prostředků byla efektivní.

Řádné plnění povinností investora (stavebníka), které mu předepisují stavební a další právní předpisy, je u složitějších a rozsáhlejších staveb natolik odborně a administrativně náročné, že zajištění technického dozoru je pro investory nezbytné, i když se nejedná o výstavbu financovanou s použitím veřejných prostředků.

     Institut technického dozoru

Stavební zákon institut technického dozoru upravuje jen minimálně. Je-li technický dozor stavebníka zřízen, jeho vykonavatel (TDI) spolupracuje se stavbyvedoucím (§ 153 odst. 2 stav. zákona), a je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě (§ 157 odst. 2 staveb. zákona). Jméno a příjmení TDI by mělo být uvedeno v identifikačních údajích těchto dokumentů (příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).

     Právní forma výkonu technického dozoru

Stavební zákon právní formu výkonu technického dozoru neupravuje. Podle živnostenského zákona může být tato činnost vykonávána jako živnost volná. Funkci TDI může vykonávat jak právnická, tak fyzická osoba. TDI může vykonávat také pracovník v zaměstnaneckém poměru. Výkonem TDI nesmí být však zásadně pověřen pracovník, který je v závislém vztahu, či obchodním vztahu ke zhotoviteli díla, či společnosti realizující stavební práce. Základní požadavky kladené na osobu vykonávající technický dozor je nezávislost na zhotoviteli i projektantovi stavby a jeho technická erudice.

     Organizace technického dozoru

Výkon technického dozoru by měl být organizován vždy podle rozsahu a stavebně technické náročnosti stavby tak, aby byla zajištěna spolehlivá kontrola provádění stavby. U rozsáhlých a technicky složitých staveb, vyžadujících trvalou přítomnost TDI na staveništi, by měl být technický dozor organizován jako stálý; u ostatních staveb postačí přítomnost technického dozoru na výzvu, jen v obdobích určených investorem.

     Pověření výkonem technického dozoru

Investor by měl ustanovit TDI ještě před uzavřením smlouvy se zhotovitelem stavby. Požadavky na odbornou způsobilost technického dozoru stavební zákon nepředepisuje. Výkonem technického dozoru by však měla být pro danou stavbu pověřena osoba, která je kvalifikovaná a má prokazatelné znalosti a zkušenosti s prováděním obdobných staveb. Pro investora je nejspolehlivější zárukou odbornosti, pověří-li výkonem technického dozoru autorizovanou osobu, která nese za výkon této funkce nejen soukromoprávní (smluvní) odpovědnost, ale i odpovědnost veřejnoprávní (podle § 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Jinak by to měla být alespoň kvalifikace předepsaná stavebním zákonem pro výkon stavebního dozoru, tzn. vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň tři roky praxe.

V pověření pro funkci technického dozoru by měl investor vždy vymezit rozsah této funkce. Jmenování technickým dozorem by mělo mít vždy písemnou formu, přičemž jeho kopii by měl investor předat bez zbytečného odkladu zhotoviteli stavby. Technický dozor by měl investora zastupovat především:
          square při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od zhotovitele;
square při jednáních s projektantem (autorským dozorem), s příslušnými orgány státní správy (zejména stavebním úřadem) a s dalšími účastníky výstavby.
Investor a zhotovitel by měli technický dozor soustavně a bezodkladně informovat o všech skutečnostech a rozhodnutích týkajících se prováděné stavby, a předávat mu potřebnou dokumentaci a doklady. Měli by technickému dozoru také zajistit potřebné podmínky pro výkon jeho činnosti.

Ustanovením TDI ovšem není dotčena odpovědnost zhotovitele díla (stavby) za řádné provedení stavby, kterou mu ukládají veřejnoprávní a soukromoprávní předpisy, zejména odpovědnost za vady vzniklé neodborným provedením, použitím nekvalitního materiálu nebo odchýlením se od ověřené projektové dokumentace.

     Úkoly technického dozoru

Hlavním a obecným úkolem technického dozoru je pečovat o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (popř. s dokumentací pro provedení stavby) a se smluvními podmínkami výstavby. I když to stavební zákon výslovně nestanoví, měl by se technický dozor zúčastňovat kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a § 134 stavebního zákona). Investor by měl občasnému technickému dozoru uložit, ve kterých obdobích provádění stavby je povinen být na staveništi, zejména pak:
          square při protokolárním přejímání prací a dodávek;
          square při provádění předepsaných zkoušek;
          square při zaměřování důležitých konstrukcí a přezkušování prací později nepřístupných a zakrytých;
          square v jiných důležitých obdobích provádění výstavby.

(zdroj: časopis Stavebnictví, číslo: 06-07/2007)

© 2009 Ing. Dalibor Frank ARCHA - architektonický a projektový ateliér                                                                             webmaster: lucifra